Projectes Intergeneracionals

16/06/2017

Projecte intergeneracional

Una finestra d’aire fresc!

 

 

Els projectes comunitaris i intergeneracional desenvolupats a Edat3 Besalú tenen com punt de partida la premissa: les relacions socials són fonamentals per al benestar de les persones. En tots aquests projectes es busca la dualitat ja que tots els agents implicats són protagonistes de la relació, on el sentit d’utilitat, autoestima, la sensació de benestar i la capacitat d’adaptació augmenta alhora que disminueix la depressió i l’estrès segons Cohen el suport social, és un amortiguador de l’estrès físic i psicològic, ja que ens proporciona recursos i materials necessaris per fer-hi front.

 

En quant els projectes intergeneracionals, adquireixen una nova dimensió ja que els dos subjectes es situen en dos moments diferents dels seus cicles vitals. És important fer esment que aquesta distància a la pràctica és minsa ja que de l’experiència es recullen opinions de voluntaris que constaten que entre la joventut i la gent gran no són tan diferents.

 

Es fa notori un desconeixement per part d’una part de la joventut envers el col·lectiu de gent gran, degut a la diversitat de nuclis familiars, a la dispersió geogràfica i als centres d’ajuda en la cura del la gent gran, actualment un nombre reduït de conviuen dins el mateix nucli familiar. Per aquest motiu pren especial importància la necessitat de que els joves s’apropin per tal de relacionar-se i així poder conèixer i compartir. En aquest aspecte el sociòleg Caradec aporta que les persones grans sovint senten que el món i la societat ha canviat i no es senten partícips aquest sentiment augmenta si la persona redueix la seva participació en les activitats socials i les relacions socials així doncs per la persona gran potenciar les relacions socials amb el contacte amb diferents grups d’edat per tal de fomentar el sentiment proactiu dins la societat.

En definitiva aquests projectes es converteixen en oportunitats d’aprenentatge on els protagonistes incito dins un context real, experimenten i com a subjectes del seu procés adquireixen coneixements i valors que dins l’educació formal serien totalment impossibles.

 

Per aquest motiu un dels nostres objectius des de l’àrea social és potenciar el reconeixement de la gent gran i la importància de la cohesió social.

 

 Regina juncà

Educadora social