QUÈ ÉS LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA?

21/09/2021

La llei de la dependència dona suport a l'usuari en situació de dependència a través de recursos assistencials i serveis.

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per diferents motius, ja sigui per edat o per una malaltia relacionada amb pèrdua d'autonomia, necessiten l'atenció d'una altre persona per tal de realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

Ens poden reconèixer oficialment tres tipus de grau de dependència:

 

- GRAU I  (dependència moderada)

- GRAU II (dependència severa)

- GRAU III (gran dependència)

 

Un cop s'ha reconegut la situació de dependència per acordar quins ajuts i serveis s'ajusten millor a les necessitats de la persona indicada, es realitzarà el que s'anomena el programa individual d'atenció (PIA) amb un treballador social dels serveis socials públics.

 

A quins serveis puc accedir?

- Servei de teleassistència

- Servei d'ajuda a domicili

- Servei de centre de dia

- Servei d'atenció residencialServei de prevenció de les situacions de dependència o promoció d'autonomia.

 

Quines prestacions econòmiques puc tenir?

- Prestació econòmica vinculada al servei privat (PEV)

- Prestació econòmica per a cuidadors familiars no professionals

- Prestació econòmica d'assistència personal.

 

Segons el grau de de dependència obtingut es té dret a l'accés de les diferents ajudes, la quantia obtinguda de prestacions econòmiques o el copagament es trindrà en compte en funció de la capacitat econòmica de la pesona beneficiària.

Les famílies es poden adreçar als Serveis Socials d'Atenció Primària de zona, on se'ls donarà una informació mes personalitzada, coordinant-se posteriorment amb la treballadora social del nostre centre EDAT3 BESALÚ, cobrint així totes les necessitats amb tota la xarxa de serveis i prestacions possibles.