Atenció directa

 

EQUIP ASSISTENCIAL

 

  • GEROCULTORS

Els gerocultors tenen la funció d'assistir a l'usuari en la realització de les activitats de la vida diària, que no pot dur a terme per si mateix, i efectua els treballs encaminats a la seva atenció personal i del seu entorn. Participen en les activitats d'estimulació.

 

EQUIP INTERPROFESSIONAL

 

  • INFERMERIA

L'equip d'infermeria s'encarrega d'atendre als usuaris, les seves necessitats humanes i sanitàries. Prepara i administra els medicaments segons prescripcions facultatives i duu a terme el seguiment i cures sociosanitàries durant l'estada al centre de cada usuari.

 

  • METGE

És el professional encarregat de realitzar els exàmens mèdics, diagnòstics i prescriure els tractaments més adequats en cada cas per dur a terme teràpies preventives, assistencials i de rehabilitació dels diagnòstics clínics i funcionals dels residents.

 

  • TREBALLADORA SOCIAL

Planifica i organitza el treball social del centre, com també executa les activitats administratives (tràmits llei de dependència, discapacitat, incapacitacions)  i realitza els informes sociofamiliars dels residents, procurant la integració i participació dels usuaris al centre i al seu entorn. A més d'encarregar-se de les gestions necessàries per la resolució de problemes socials que afectin els residents. 

 

  • FISIOTERAPEUTA

Realitza l'avaluació, seguiment i tractament rehabilitador de cada usuari. Assessora als professionals de l'equip assistencial i familiars que ho requereixin sobre pautes de mobilització i tractaments on tinguin incidències fisioterapèutiques. Porta a terme els tallers i les activitats d'estimulació física del centre.

 

  • TERAPEUTA OCUPACIONAL

És el professional que realitza activitats de psicomotricitat, dinàmiques i rehabilitació personal i social als usuaris. Col.labora en el seguiment i evolució del procés recuperador o  assistencial dels residents; participa en les àrees d'oci i temps lliure.

 

  • PSICÒLEG

Duu a terme la tasca d'avaluació i diagnòstic diferencial que permetrà programar l'intervenció més adient en cada cas. Realitza l'acompanyament durant el procés d'institucionalització, i proporciona pautes d'actuació i orientació psicològica als usuaris, familiars i professionals de l'equip assistencial i tècnic. Porta a terme els tallers d'estimulació cognitiva.

 

  • EDUCADOR SOCIAL

Proposa i fa operatius els processos d'intervenció cultural en les vessants de gestió i educació. A més de dissenyar i implementar estratègies d'intervenció cultural establint relacions entre els àmbits cultural, educatiu i d'oci. Promociona la participació i contacte amb l'entorn a partir d'activitats lúdiques significatives.